Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden zijn, zonder enig voorbehoud van de klant, onverminderd van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten, levering van onze diensten, e.a.

 

 

1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN

1.1. Indien er tussen partijen bovenop deze voorwaarden een afzonderlijk Contract werd gesloten wordt de contractuele relatie tussen de Klant en TAKK beheerst door de Algemene Contractvoorwaarden en door de van toepassing zijnde Bijzondere Contractvoorwaarden, aangevuld door de bepalingen van deze voorwaarden.

1.2. De toepassing van de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. OFFERTES

2.1. Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van TAKK zijn slechts bindend voor de in die prijsberekening, offerte of andere aanbieding opgegeven termijn. Bij gebreke aan een dergelijke bepaling geldt een geldigheidstermijn van 30 dagen.

2.2. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TAKK verstrekte gegevens noodzakelijk voor de opgestelde prijsberekening.

2.3. Alle projectvoorstellen of offertes van TAKK voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden zijn steeds opgesteld in regie, tenzij tussen Partijen een vaste prijs wordt overeengekomen voor één of meerdere diensten.

 

3. PRIJS EN BETALING

3.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere eventuele andere belastingen of heffingen. Alle prijzen steeds in euro, tenzij anders overeengekomen.

3.2. Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zijn allen hoofdelijk gehouden tot betaling.

3.3. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen op de maatschappelijke zetel van TAKK. Betaling kan uitsluitend gebeuren via overschrijving. De eventuele kosten verbonden aan de overschrijving zijn ten laste van de klant

3.4. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt is de Klant zonder enige ingebrekestelling op het nog verschuldigd saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar. Daarnaast is de Klant eveneens een forfaitair schadebeding verschuldigd op het integrale openstaand bedrag in hoofdsom ten belope van 10%, onverminderd het recht van TAKK om een vergoeding te eisen voor de meer geleden schade.

3.5. De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (nietuitvoeringsexceptie) wordt expliciet uitgesloten.

3.6. Vaststaande schuldvorderingen, wat ook hun oorzaak is en ook zonder eventuele samenhang, zijn onderling compenseerbaar. Deze compensatie vindt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling plaats in het geval van de opening van een insolventieprocedure, een beslag of enig ander geval van samenloop in hoofde van één van de Partijen.

3.7. Indien een Contract een dienstverlening voor onbepaalde of jaarlijks hernieuwbare duur behelst, kan TAKK de geldende prijzen en tarieven jaarlijks aanpassen aan het nieuwe indexcijfer (consumptieindex).

 

4. LEVERINGSTERMIJNEN

4.1. Alle door TAKK meegedeelde of afgesproken tussentijdse of uiterste (oplever)data zijn louter indicatief en gelden steeds als streefdata.

4.2. Onverminderd art. 4.1 is TAKK niet verantwoordelijk voor het niet halen van tussentijdse of uiterste (oplever)data wanneer dit het gevolg is van hetzij overmacht, hetzij een wijziging van de uitvoeringsmodaliteiten van het contract die door Partijen werd overeengekomen, hetzij te wijten zijn aan de Klant.

4.3. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen TAKK en de Klant tijdig overleggen om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken en de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.

4.4. In alle gevallen – dus ook indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk effectieve opleverdata zijn overeengekomen – is er pas voor het eerst sprake van een wanprestatie in hoofde van TAKK ingevolge een overschrijding van tussentijdse of uiterste opleverdata nadat de Klant hem daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de mogelijkheid tot remediëring heeft aangeboden. Deze ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, teneinde TAKK toe te laten om alle gepaste en noodzakelijke maatregelen te nemen.

 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD, RETENTIERECHT EN OPSCHORTING

5.1. Rechten, waaronder licentie- en gebruiksrechten, worden aan de Klant verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de Klant alle aan TAKK verschuldigde bedragen volledig heeft vereffend. Indien de Partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de Klant zijn overeengekomen, komt aan de Klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

5.2. TAKK kan de van de Klant ontvangen goederen of voor de Klant gegenereerde of bestelde Goederen onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de Klant alle aan TAKK nog openstaande bedragen heeft voldaan.

5.3. In geval van onvolledige of laattijdige betaling, of bij weigering tot betaling door de Klant, heeft TAKK het recht om haar verplichtingen jegens de Klant, in het bijzonder doch niet beperkt tot haar leveringsverplichtingen inzake diensten of gebruiksrechten, geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverplichtingen integraal is nagekomen. Dit schorsingsrecht geldt eveneens voor verplichtingen inzake Producten die reeds werden betaald, in het bijzonder doch niet beperkt tot dienstverlening inzake ontwikkeling en hosting.

 

6. RISICO, LEVERING EN GARANTIE

6.1. De levering van de goederen gebeurt steeds op de maatschappelijke zetel van TAKK en dit door de feitelijke ter beschikkingstelling aan de Klant van de bestelde Producten.

6.2. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van goederen, documenten, gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) of andere zaken die door TAKK geleverd, vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op de Klant op het moment waarop deze worden geleverd conform art. 6.1.

6.3. TAKK staat in voor zichtbare gebreken doch geeft geen garantie voor verborgen gebreken, tenzij er tussen Partijen dienaangaande specifieke garantieverplichtingen werden overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij levering te worden gemeld, hoogstens binnen 7 dagen. Nadien wordt het gebrek geacht te zijn aanvaard.

6.4. De Klant draagt het risico van het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de door TAKK geleverde goederen of diensten. De Klant zelf draagt zorg voor de juiste installatie, parametrisatie en ingebruikneming van de goederen of diensten, tenzij dienaangaande tussen Partijen andere afspraken zouden zijn gemaakt (of supportcontract zou zijn gesloten).

 

7. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door TAKK ontwikkelde of geleverde goederen en diensten, komen uitsluitend toe aan TAKK, zijn licentiegevers of zijn leveranciers.

7.2. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die hem uitdrukkelijk zijn toegekend door TAKK of diens eigen licentiegever(s).

 

8. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

8.1. 8Het is de Klant niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen die uit dit Contract voortvloeien over te dragen aan een derde (rechts)persoon, ook niet aan een verbonden onderneming overeenkomstig art. 11 W. Venn..

8.2. TAKK kan zijn betalingsvorderingen overdragen aan een derde. Desgevallend is art. 1690 BW van toepassing.

 

9. OVERMACHT

9.1. Geen van de Partijen is gehouden tot uitvoering van haar verplichting, daaronder begrepen alle tussen Partijen overeengekomen garantieverplichtingen, indien die Partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, inclusief overmacht in hoofde van een toeleverancier van TAKK, zoals elektriciteitsstoring, storing van het internet, storing van telecommunicatiefaciliteiten, werkbezetting en staking, algemene vervoersproblemenen, brand, de onbeschikbaarheid van één of meer specifieke arbeidskrachten al dan niet door ziekte, e.a.

9.2. Indien een overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft elke Partij het recht om het Contract schriftelijk te beëindigen. Prestaties die door TAKK reeds werden geleverd, zullen in verhouding worden gefactureerd aan de Klant. Voor het overige zullen Partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn.

 

10. VRIJWARING

10.1 De Klant zal TAKK vrijwaren voor alle aanspraken van derden als gevolg van inbreuken door de Klant op (intellectuele eigendoms)rechten.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Onder ‘directe schade’ wordt verstaan de bedragen die aan TAKK werden betaald voor de uitvoering van het Contract. Onder ‘indirecte schade’ wordt verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is, elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen en/of automatisering, verhoging van algemene kosten en/of personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderingen van afnemers van de Klant, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel, verlies van een kans, enz..

11.2. De totale aansprakelijkheid van TAKK voor directe schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming is beperkt tot de vergoeding van een maximaal bedrag van de voor de levering van het goed, dienst of licentie gefactureerde prijs. Indien het Contract een duurovereenkomst is, wordt de voor het Contract bedongen prijs bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) van het afgelopen jaar.

11.3. De aansprakelijkheid van TAKK voor indirecte schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming wordt uitdrukkelijk uitgesloten, alsook de aansprakelijkheid van TAKK wegens beschadiging of verlies van gegevens of documenten.

11.4. De aansprakelijkheid van TAKK ingevolge een garantiegeval in de gevallen vermeld onder art. 6.3, is beperkt tot de vervanging of het herstel van het goed in kwestie zonder dat enige aanvullende schadevergoeding door TAKK verschuldigd is.

 

12. TOEPASSELIJK RECHT, RECHTSMACHT EN BEVOEGDHEID

12.1. De relatie tussen TAKK en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. De Belgische hoven en rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht om kennis te nemen van eventuele geschillen. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd. In afwijking van het voorgaande kunnen vorderingen met als uitsluitend voorwerp de inning van opeisbare factuurbedragen, naar keuze van TAKK, ook worden ingeleid voor de voor de rechtbanken van de gerechtelijk arrondissementen Kortrijk, Gent óf de rechtbanken die bevoegd zijn conform art. 624 Ger. W..